KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

AYDINLAR İNŞAAT REKLAM TURİZM SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş  ŞİRKETİ (MEDİTERRA ART HOTEL)

AYDINLAR İNŞAAT REKLAM TURİZM SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş ŞİRKETİ (MEDİTERRA ART HOTEL) (“Şirket”) olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği hususuna özel bir önem ve azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz başta olmak üzere, şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat ile dürüstlük ilkesine uygun şekilde işlenerek muhafazası adına mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. Veri Sorumlusu

 

İşbu Aydınlatma Metni, KVKK’nun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak Mediterra Art Hotel tarafından hazırlanmıştır. Şirket tarafından Kişisel verileriniz Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan;

 • Kimlik bilgileri (ad-soyad-pasaport/TC. kimlik bilgileri)
 • İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, ikamet adresi, IP)
 • Hukuki işlem ve uyum bilgileri
 • Fiziki mekan güvenliğine ilişkin verilen (giriş-çıkış kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları)
 • Finans bilgileri (ücret işlemlerine ilişkin şirketimize ilettiğiniz banka hesap bilgileri, iban numaraları, kredi/banka kartı bilgileri)
 • Görsel ve işitsel kayıtlar (Video kayıtları, fotoğraflar)
 • Pazarlama (Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)
 • Müşteri işlemleri (Fatura, senet, çek bilgileri, rezervasyon, şipariş ve talep bilgileri, kurulan iletişim yöntemi içerisinde tarafınızca aktarılan ticari bilgiler) gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz ile temas edeceğiniz Elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, çevrim içi uygulamalar, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları ve fiziki ortamlarda şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve bunun için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için faaliyetlerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, pazarlama faaliyetinin yürütülmesi, rezervasyon, konaklama ve satış kaydının oluşturulması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mediterra Art Hotel’in denetim ve etik süreçleri gerçekleştirmesi, hukuk, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri alabilmesi, finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, tüm iş ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi, devamlılığı, risk yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülerek gerektiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, sizlere olan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi adına iş ortaklarıyla, tedarikçiler olan süreçlerin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması hukuki sebebine dayalı olarak KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; ana hissedarlarımız, size verdiğimiz hizmeti yerine getirmek üzere destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara, iş ortaklarımıza,  bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları, kargo şirketleri  ve özel kişilere ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Verileriniz yurt içi/yurtdışında bulunan serverlara, bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kurumlara Kanun’ un 9. Maddesi gereği açık rızanız doğrultusunda aktarılabilecektir.

 

Bununla birlikte aşağıdaki istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde Kişisel Verileriniz açık rızanız aranmaksızın aktarılabilecektir;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarılmasının gerekli olması,
 • Mediterra Art Hotel’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Müşterinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarımının zorunlu olması,
 • Müşterinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Mediterra Art Hotel’in meşru menfaatleri için veri aktarımının zorunlu olması,
 • Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlığınıza ilişkin Kişisel Verilerinizin aktarılmasının, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olması.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, çevrim içi uygulamalar, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, elektronik posta iletişimleri ve sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

 

 • KVKK madde 5/2(c) hükmünde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak,  KVKK madde 5/2 (ç) hükmünde belirtilen; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, hukuki sebebine dayalı olarak,  KVKK madde 5/2(e) hükmünde belirtilen; uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak, KVKK m.5/1 hükmünde belirtilen; pazarlama ve reklam amaçlı faaliyetler, açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, KVKK madde 5/2(f) hükmünde belirtilen; hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmaksızın, elde edilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

Şirket, kişisel verilerinizin, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece, işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya Şirket’in ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza eder. Bu sürenin sonunda müşterilerimize ait kişisel veriler Şirket tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Şirket’in politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK kapsamında işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında belirlenen süreler geçince ŞİRKET tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız


Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğiniz ile şahsen şirket merkezimize gelerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden aşağıda paylaştığımız elektronik posta adreslerine elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet

 

 

gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır;


AYDINLAR İNŞAAT REKLAM TURİZM SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş  ŞİRKETİ (MEDİTERRA ART HOTEL);

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Posta Adresi: Barbaros mah. Zafer sok no:3 Kaleiçi ANTALYA